- Διαφήμιση -

Πούλιθρα — Το παραθαλάσσιο γραφικό χωριό, χτισμένο στις παρυφές του Πάρνωνα

Χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, ο οποίος έχει διατηρήσει τα παραδοσιακά του χρώματα και αρχιτεκτονική

 Βρί­σκε­ται σε πανέ­μορ­φο φυσι­κό περι­βάλ­λον, με πολύ πρά­σι­νο και ιδα­νι­κό συν­δυα­σμό βου­νού και θάλασσας.9 χιλ. ΝΑ του Λεω­νι­δί­ου και νότια της Πλά­κας. Έχει 450 κατοί­κους (απο­γρα­φή 1991) που ασχο­λού­νται με τη γεωρ­γία, την κτη­νο­τρο­φία, την αλιεία και τον τουρισμό.
Το χωριό φημί­ζε­ται για τα γρα­φι­κά σπί­τια και αρχο­ντι­κά του που ακο­λου­θούν την τυπι­κή Κυνου­ρια­κή αρχιτεκτονική.

 

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.