- Διαφήμιση -

Δακτύλιος — Ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου

Ποια οχήματα θα κινούνται ελεύθερα

Η παν­δη­μία, ήρε την εφαρ­μο­γή του Δακτυ­λί­ου στην Αθή­να και η ελεύ­θε­ρη κυκλο­φο­ρία, σε συν­δυα­σμό στο γεγο­νός ότι πολ­λοί χρη­σι­μο­ποιούν το ΙΧ τους για τις μετα­κι­νή­σεις, ώστε να απο­φύ­γουν τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, έφε­ραν απί­στευ­το κυκλο­φο­ρια­κό φόρτο.

Σύμ­φω­να με τις απο­φά­σεις που ελή­φθη­σαν σε διυ­πουρ­γι­κή σύσκε­ψη υπό τον Υπουρ­γό Επι­κρα­τεί­ας Γιώρ­γο Γερα­πε­τρί­τη, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, εντός του Δακτυ­λί­ου της Αθή­νας θα κυκλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ρα τα ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα, τα εκ κατα­σκευ­ής φυσι­κού αερί­ου και υγρα­ε­ρί­ου οχή­μα­τα, τα υβρι­δι­κά οχή­μα­τα και τα οχή­μα­τα κατη­γο­ρί­ας Euro 6 που εκπέ­μπουν κάτω από 120 gr CO2.

Παράλ­λη­λα περιο­ρί­ζε­ται δρα­στι­κά ο αριθ­μός των αδειών που θα χορη­γη­θούν για κατ΄εξαίρεση κίνη­ση εντός του Δακτυ­λί­ου ενώ ανα­θε­ω­ρεί­ται προς το αυστη­ρό­τε­ρο, το πλαί­σιο φορτοεκφορτώσεων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.