- Διαφήμιση -

Λίμνη Καλοδικίου — Η λίμνη με τα νούφαρα

Υγροβιότοπος μοναδικής οικολογικής αξίας στη Θεσπρωτία

Η λίμνη βρί­σκε­ται στα όρια των νομών Θεσπρω­τί­ας και Πρέ­βε­ζας, σε ορο­πέ­διο που δημιουρ­γή­θη­κε σε υψό­με­τρο 100μ. περί­που μετα­ξύ των βου­νών της Πάρ­γας δυτι­κά και της ορο­σει­ράς του Μαρ­γα­ρι­τί­ου ανατολικά.Η στάθ­μη των νερών του έλους, καθώς και η φυσιο­γνω­μία του εξαι­τί­ας της βλά­στη­σης κυμαί­νε­ται μετα­ξύ των επο­χών του έτους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.