- Διαφήμιση -

Σκάλα Τζαβέλαινας: Το μονοπάτι-ποίημα της φύσης, πόλος έλξης για τους φυσιολάτρες

Το πεδι­νό κομ­μά­τι της Θεσπρω­τί­ας κοντά στα περι­φε­ρεια­κά σύνο­ρα με την Πρέ­βε­ζα, αυτό που έχει στα ανα­το­λι­κά του τα Όρη της Παρα­μυ­θιάς και στα δυτι­κά του τις πηγές του ποτα­μού Αχέ­ρο­ντα, είναι ένα τοπίο με υπο­βλη­τι­κή φυσι­κή ομορ­φιά και άφθο­νο πράσινο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.