- Διαφήμιση -

Το Κάστρο της Κασσιώπης — Μεγαλοπρεπές και μυστήριο

Ένα διασωθέν αρχιτεκτονικό κατάλοιπο που όμοιό του σπάνια συναντάς στα Ιόνια Νησιά

Το φρού­ριο ή πιο γνω­στό ως Κάστρο της Κασ­σιώ­πης βρί­σκε­ται στη βόρεια πλευ­ρά του νησιού της Κέρ­κυ­ρας και είχε κομ­βι­κή σημα­σία στην αμυ­ντι­κή οργά­νω­ση του νησιού. Βρί­σκε­ται κοντά στο ομώ­νυ­μο ψαρο­χώ­ρι της Κασ­σιώ­πης και απο­τέ­λε­σε ένα από τα τρία κάστρα της Βυζα­ντι­νής περιό­δου που εξα­σφά­λι­σαν την αμυ­ντι­κή οχύ­ρω­ση του νησιού. Από εκεί, μπο­ρού­σε κανείς να επι­βλέ­πει τον Πορ­θμό της Κέρ­κυ­ρας ενώ ξεχώ­ρι­ζε ανέ­κα­θεν για την υψη­λή στρα­τη­γι­κή του σημασία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.