- Διαφήμιση -

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Διάθεση θερμαινόμενου χώρου

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του θερμαινόμενου χώρου, παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 6944-777166 (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Ο Δήμος Βάρης Βού­λας Βου­λιαγ­μέ­νης, σε συνέ­χεια της πρό­γνω­σης για χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και υψη­λής έντα­σης ανέ­μους, θα δια­θέ­σει από την Τετάρ­τη 12/01/2022 20.00 έως και την Πέμ­πτη 08.00 π.μ., θερ­μαι­νό­με­νο χώρο για τη φιλο­ξε­νία αστέ­γων, στο χώρο του ΚΑΠΗ Βού­λας, Ζεφύ­ρου 2 – Β’ Κτί­ριο Πάρ­κου Εθνι­κής Αντίστασης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.