- Διαφήμιση -

Η μικρή και άγνωστη λίμνη της Αττικής!

Η ιστορία της λίμνης Κουμουνδούρου

Η λίμνη Κου­μουν­δού­ρου είναι λίμνη της Αττι­κής στα όρια των δήμων Χαι­δα­ρί­ου και Ασπρο­πύρ­γου. Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για λιμνο­θά­λασ­σα, καθώς βρί­σκε­ται στο επί­πε­δο της θάλασ­σας, πολύ κοντά στις BA ακτές του κόλ­που της Ελευ­σί­νας. Σήμε­ρα χωρί­ζε­ται από αυτές από την εθνι­κή οδό Αθη­νών-Κορίν­θου. Το νερό της είναι υφάλ­μυ­ρο καθώς εισχω­ρεί σε αυτή θαλασ­σι­νό νερό.

Η λίμνη σχη­μα­τί­στη­κε τεχνη­τά στην αρχαιό­τη­τα, όταν η διά­νοι­ξη του αρχαί­ου δρό­μου έφρα­ξε την δίο­δο των νερών των παρα­κεί­με­νων πηγών προς την θάλασ­σα. Η δημιουρ­γία της λίμνης πρέ­πει να έγι­νε κατά την κλα­σι­κή περί­ο­δο. Στην αρχαιό­τη­τα η λίμνη ονο­μα­ζό­ταν Ρει­τός, εκ της παρα­κεί­με­νης αρχαί­ας πηγής που έφε­ρε την ονο­μα­σία Ρει­τά, από την οποία προ­έρ­χε­ται και το νερό της λίμνης.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.