- Διαφήμιση -

Φάρος Ηραίον

Ένας φάρος, στολίδι για ολόκληρη την Πελοπόννησο

Στο ακρω­τή­ριο του Ηραί­ου της Περα­χώ­ρας ή Μελα­γκά­βι, στο τέρ­μα της χερ­σο­νή­σου της Περα­χώ­ρας, βρί­σκε­ται ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους φάρους του Κοριν­θια­κού, ο οποί­ος είναι στην ευθύ­νη του Πολε­μι­κού Ναυτικού.

Οδη­γεί τα πλοία που πλέ­ουν στον Κοριν­θια­κό και κινού­νται προς το λιμά­νι και τη διώ­ρυ­γα της Κορίνθου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.