- Διαφήμιση -

Το ωραιότερο σχολικό προαύλιο

Στο Δημοτικό Σχολείο στο Φιλώτι της Νάξου

Το Δημο­τι­κό Σχο­λείο Φιλω­τί­ου Νάξου μάς κέντρι­σε το ενδια­φέ­ρον καθώς όπως μάθα­με και δια­πι­στώ­σα­με βλέ­πο­ντας τις σχε­τι­κές φωτο­γρα­φί­ες είναι ένα δημό­σιο σχο­λείο που μπο­ρεί να υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται ότι έχει ένα από τα ωραιό­τε­ρα προ­αύ­λια με πλή­θος επι­δα­πέ­διων παι­χνι­διών που δίνουν στους μαθη­τές την ευκαι­ρία να χαλα­ρώ­σουν και να δια­σκε­δά­σουν κατά τη διάρ­κεια των διαλειμμάτων.

Η αυλή του σχο­λεί­ου έχει δια­μορ­φω­θεί και σχε­δια­στεί ώστε κάθε γωνιά της να φιλο­ξε­νεί και ένα δια­φο­ρε­τι­κό επι­δα­πέ­διο παι­χνί­δι. Τερά­στια ζάρια από αφρο­λέξ για το φιδά­κι, παι­χνί­δια ευστο­χί­ας , κορί­νες και μπά­λες για μπό­ου­λινγκ είναι μόνο μερι­κά από όσα μπο­ρούν να αξιο­ποι­ή­σουν τα παι­διά για την ψυχα­γω­γία τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.