- Διαφήμιση -

Λασπόλουτρα Κρηνίδων

Το μέρος όπου ο θεραπευτικός πηλός συνδυάζεται άριστα με το ιαματικό νερό

Οι θερα­πευ­τι­κές ιδιό­τη­τες της φυσι­κής λάσπης και του θερ­μού νερού στις Κρη­νί­δες είναι γνω­στές από την αρχαιό­τη­τα και ο βασι­λιάς Φίλιπ­πος ενί­σχυ­σε επα­νει­λημ­μέ­να το αγω­νι­στι­κό του πνεύ­μα και την στρα­τιω­τι­κή του δύνα­μη στα τοπι­κά  λασπόλουτρα.

Σήμε­ρα, περισ­σό­τε­ρες από οκτώ δεκα­ε­τί­ες, μέσα σε μια κατά­φυ­τη έκτα­ση που εντυ­πω­σιά­ζει τον επι­σκέ­πτη λει­τουρ­γούν τα λασπό­λου­τρα Κρη­νί­δων, στην έδρα του πρώ­ην Δήμου Φιλίπ­πων και πλέ­ον έδρα της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Φιλίπ­πων του Δήμου Καβά­λας. Χιλιά­δες άνθρω­ποι, Έλλη­νες και ξένοι, κάθε ηλι­κί­ας δέχθη­καν όλα αυτά χρό­νια τις ευερ­γε­τι­κές ιδιό­τη­τες του πηλού και χάρη­καν την ευε­ξία που τους παρεί­χε το μεταλ­λι­κό νερό.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.