- Διαφήμιση -

Το Γαλάτσι σήμερα

Η θέα από το νότιο Τουρκοβούνι προς το κέντρο της Αθήνας

Η θέα από το νότιο Τουρ­κο­βού­νι προς το κέντρο της Αθή­νας δεί­χνει την επέ­κτα­ση του αστι­κού ιστού στον τελευ­ταίο αιώ­να. Από τα αρι­στε­ρά δια­κρί­νου­με τον Λυκα­βητ­τό, τον βρά­χο της Ακρό­πο­λης, τον λόφο του Στρέ­φη και τη σχο­λή Ευελπίδων.

Τα σπί­τια απλώ­νο­νται δεξιά και αρι­στε­ρά της λεω­φό­ρου Γαλα­τσί­ου κοντά στην πλα­τεία Λινα­ρά, δια­μορ­φώ­νο­ντας τις συνοι­κί­ες Ναξιώ­τι­κα και Κρητικά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.