- Διαφήμιση -

Κιθαιρώνας — Ιδανικός προορισμός και για ορεινή ποδηλασία

Για τους Αθηναίους ορειβάτες βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, ακόμη και για μονοήμερες εκδρομές

Ο Κιθαι­ρώ­νας, στα δυτι­κά σύνο­ρα της Αττι­κής με τη Βοιω­τία, είναι ένα βου­νό σχε­δόν άγνω­στο σε όσους δεν κάνουν οργα­νω­μέ­νη πεζο­πο­ρία, δεν είναι κυνη­γοί και… δεν μαζεύ­ουν χόρ­τα. Μοιά­ζει, γεω­λο­γι­κά του­λά­χι­στον, με το «πλη­γω­μέ­νο» βου­νό των Αθη­ναί­ων, την Πάρ­νη­θα και παρό­τι έχει «χτυ­πη­θεί» κι αυτός από πυρ­κα­γιές και ανθρώ­πι­νες παρεμ­βά­σεις, οι πλα­γιές του είναι πευ­κό­φυ­τες, σκιε­ρές και σε μεγα­λύ­τε­ρο υψό­με­τρο σκε­πα­σμέ­νες με έλατα.

Ενας στε­νός ασφαλ­το­στρω­μέ­νος δρό­μος ανη­φο­ρί­ζει τις πλα­γιές του Κιθαι­ρώ­να μέχρι την κορυ­φή, όπου απο­κα­λύ­πτε­ται ένα πανό­ρα­μα των βου­νών της Στε­ρε­άς Ελλά­δας, της Βόρειας Πελο­πον­νή­σου και της ακτο­γραμ­μής του Κορινθιακού!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.