- Διαφήμιση -

Μετώπη — Ένα νησί του Αργοσαρωνικού που περιβάλλεται από μυστήριο και από ομορφιά

Τη ματιά «αιχμαλωτίζει» η μυστηριώδης κόκκινη λίμνη που βρίσκεται στη μία γωνία της

Η Μετώ­πη είναι ένα κατά­φυ­το νησί το οποίο είναι επί­πε­δο και έχει ιδιαί­τε­ρο σχή­μα. Όσον αφο­ρά τη γεω­λο­γία του νησιού, απο­τε­λεί την κορυ­φή του άλλο­τε ισθμού που ένω­νε την Αίγι­να με το Αγκί­στρι και υπέ­στη καθί­ζη­ση. Σήμε­ρα κοι­τώ­ντας το κανείς από ψηλά, σου δίνει την αίσθη­ση ότι μοιά­ζει με σπα­θί. Με την πρώ­τη ματιά το βλέμ­μα σου αιχ­μα­λω­τί­ζει μια κόκ­κι­νη, μυστη­ριώ­δης λίμνη η οποία βρί­σκε­ται σε μία γωνιά του. Εκτός από το σχή­μα του, το νησί έχει σε σημεία του αμπε­λώ­νες ενώ περι­βάλ­λε­ται από υπέ­ρο­χα γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.