- Διαφήμιση -

Νυμφόπετρες — Εντυπωσιακές κι απόκοσμες, παραμυθένιες και μυστηριώδεις

Ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα από ασβεστολιθικά βράχια, η προέλευση των οποίων έχει δημιουργήσει πολλούς μύθους και θρύλους

Πρό­κει­ται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για έναν ιδιαί­τε­ρο γεω­λο­γι­κό σχη­μα­τι­σμό λίγο έξω από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη που εντυ­πω­σιά­ζει και τους πιο δύσκο­λους επι­σκέ­πτες. Και όχι άδι­κα. Στο Γεω­λο­γι­κό Πάρ­κο της Νυμ­φό­πε­τρας θα δεις κανείς τους κάθε­τους σχη­μα­τι­σμούς από ανθρα­κι­κό ασβέ­στιο οι οποί­οι έχουν διά­φο­ρες προ­σμί­ξεις και είναι γνω­στοί ως τραβερτίνες.

Υπάρ­χουν πολ­λοί μύθοι και θρύ­λοι που συνο­δεύ­ουν την ιστο­ρία αυτών των σχη­μα­τι­σμών. Ο πιο δημο­φι­λής θρύ­λος λέει ότι κάπο­τε μια νυφι­κή πομπή πέτρω­σε έξω από το χωριό! Κάπο­τε, λένε, μετά το τέλος ενός γάμου ο γαμπρός, που κατά­γο­νταν από το λεκα­νο­πέ­διο του Λαγκα­δά πήρε τη νύφη με τα προι­κιά της. Έτσι έχο­ντας μια μεγά­λη συνο­δεία, όπως γινό­ταν συνή­θως, ξεκί­νη­σαν να πάνε στο χωριό του γαμπρού. Όμως ξαφ­νι­κά η νύφη θυμή­θη­κε ότι είχε ξεχά­σει να πάρει το αδρά­χτι με το σφο­ντύ­λι και έστει­λε να πάνε να της το φέρουν. Η ίδια είχε πάρει όλα τα άλλα πράγ­μα­τα από το σπί­τι. Έτσι ο θρύ­λος λέει ότι όταν η μάνα άκου­σε την παραγ­γε­λία της κόρης της, οργί­στη­κε για την πλε­ο­νε­ξία της και την κατα­ρά­στη­κε με απο­τέ­λε­σμα η νύφη με όλη την συνο­δεία της, να γίνουν πέτρες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.