- Διαφήμιση -

Ζορίκα — Η πανέμορφη λίμνη με τα νούφαρα

Με την παρθένα ομορφιά της καλεί τους φυσιολάτρες σε ένα διαφορετικό ταξίδι μέσα σε πευκοδάση

Μπο­ρεί να είναι φυσι­κή λίμνη, μικρή αλλά είναι πραγ­μα­τι­κά παρα­μυ­θέ­νια. Τρι­γύ­ρω το σκη­νι­κό συμπλη­ρώ­νει ένα δάσος μαυ­ρό­πευ­κων και συνή­θως την απο­κα­λούν «λίμνη με τα νού­φα­ρα». Και όχι άδι­κα μιας και αυτό είναι το βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της. Όσον αφο­ρά το πρώ­το της όνο­μα, δηλα­δή το Ζορίκα

Εκεί, ανά­με­σα στα χωριά Φλα­μπου­ρά­ρι και Γρε­βε­νί­τι, ακρι­βώς πάνω στον επαρ­χια­κό δρό­μο που έρχε­ται από τη λίμνη των Πηγών του Αώου βρί­σκε­ται αυτή η παρα­μυ­θέ­νια λίμνη με τα νού­φα­ρα. Πρό­κει­ται για μια μικρή λίμνη μόλις 2 στρεμ­μά­των η οποία έχει περί­με­τρο 180 μέτρων. Με το που φτά­νεις στη λίμνη μετα νού­φα­ρα, θαρ­ρείς και μπαί­νεις στις σελί­δες ενός παραμυθιού.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.