- Διαφήμιση -

Πλατεία Κοτζιά — Κάνοντας βόλτα στην ιστορία της

Ο αρχαιολογικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας που ίσως δε γνωρίζεις

Πολ­λές φορές η καθη­με­ρι­νό­τη­τα και η ρου­τί­να μας κάνουν να μην παρα­τη­ρού­με καθό­λου τα μικρά θαύ­μα­τα που μπο­ρεί να βρί­σκο­νται δίπλα μας ή να προ­σπερ­νά­με θησαυ­ρούς που δεν γνω­ρί­ζα­με ότι υπήρ­χαν. Και στην Αθή­να αυτό μπο­ρεί να συμ­βαί­νει πολύ συχνά. Κι αυτό για­τί η πρω­τεύ­ου­σα είναι γεμά­τη μυστι­κά, αρχαιο­λο­γι­κούς θησαυ­ρούς και στα­γό­νες ιστο­ρί­ας που συχνά δεν τυγ­χά­νει να γνω­ρί­ζου­με. Μια τέτοια περί­πτω­ση απο­τε­λεί και ένας αρχαιο­λο­γι­κός χώρος στο κέντρο της Αθή­νας τον οποίο μπο­ρεί να έχεις προ­σπε­ρά­σει πολ­λές φορές χωρίς να δώσεις ιδιαί­τε­ρη σημα­σία.  Ο λόγος για τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Πλα­τεί­ας Κοτζιά.

Περι­λαμ­βά­νει αρκε­τά και σημα­ντι­κά ευρή­μα­τα από τον εξω­τε­ρι­κό χώρο οχύ­ρω­σης της αρχαί­ας πόλης. Εκεί βρί­σκο­νται ευρή­μα­τα από τους τρεις αρχαί­ους δρό­μους οι οποί­οι συνέ­κλι­ναν στις παρα­κεί­με­νες πύλες. Μάλι­στα ένας εξ αυτών ήταν εκεί­νος ο οποί­ος οδη­γού­σε από τις Αχαρ­νές στους πρό­πο­δες της Πάρ­νη­θας στην πόλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.