- Διαφήμιση -

Έκθεση «Acropolis Now» — Μία νέα ζωγραφική ενότητα έργων 16/9 μέχρι τις 16/9 2021

H γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Γιώργου Χαδούλη

Ο Γιώρ­γος Χαδού­λης επα­νέρ­χε­ται σε ένα αγα­πη­μέ­νο του οπτι­κό και νοη­τι­κό θέμα.. Είκο­σι τοπία της Ακρό­πο­λης σε δια­φο­ρε­τι­κές παραλ­λα­γές, απε­λευ­θε­ρω­μέ­νες και με παι­γνιώ­δη διά­θε­ση, μαζί με μια σει­ρά από κερα­μι­κά του έργα συν­θέ­τουν την ζωγρα­φι­κή πρό­τα­ση που συστεί­νει ο δημιουρ­γός. H Ακρό­πο­λη των πολ­λα­πλών συμ­βο­λι­σμών, ο περι­βάλ­λων φυσι­κός χώρος της, το φως του αττι­κού τοπί­ου αλλά και η σύγ­χρο­νη αστι­κή συν­θή­κη συνυπάρχουν.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.