- Διαφήμιση -

Υμηττός: Γνωρίζοντας το σπήλαιο με τα σκαλισμένα αγάλματα

Στον Υμητ­τό, μόλις 50 λεπτά από την Ομό­νοια, φιλο­ξε­νεί­ται ένα από τα πιο ενδια­φέ­ρο­ντα σπή­λαια του ελλα­δι­κού χώρου.

Πρό­κει­ται για το σπή­λαιο του Νυμ­φο­λή­πτου γνω­στό και ως Σπή­λαιο Πανός αλλά και Σπή­λαιο Αρχέδημου.

Βρί­σκε­ται κοντά στην περιο­χή της Βάρης, στις νότιες πλα­γιές του Υμητ­τού, σε υψό­με­τρο 270 μ.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.