- Διαφήμιση -

Αμφιλοχία: Τροχαίο με 2 τραυματίες τη νύχτα

Τρο­χαίο με 2 νεα­ρές γυναί­κες που επέ­βαι­ναν σε μοτο­σι­κλέ­τα σημειώ­θη­κε στο 1ο χιλιό­με­τρο της ΕΟ Αμφι­λο­χί­ας – Άρτας την περα­σμέ­νη νύχτα.

Αρχι­κά δια­κο­μί­στη­καν στο Κέντρο Υγεί­ας Αμφι­λο­χί­ας  και στη συνέ­χεια  η μία εξ αυτών, με εκδο­ρές κυρί­ως στα πόδια μετα­φέρ­θη­κε στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αγρινίου.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αμφι­λο­χία σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.