- Διαφήμιση -

Η Κέρκυρα χαμογελά: Αυξάνονται οι αφίξεις

Χαμό­γε­λα στη Κέρ­κυ­ρα μετά την άνο­δο τω αφί­ξε­ων του­ρι­στών. Με ανα­με­νό­με­να 200 κρουα­ζιε­ρό­πλοια, την πλη­ρό­τη­τα στο 65%-70% και 45 πτή­σεις καθη­με­ρι­νά η τάση ανό­δου στα­θε­ρο­ποιεί­ται. Τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα οι πτή­σεις ξεπερ­νούν τις 130.

Το προ­φίλ της επι­σκε­ψι­μό­τη­τας το σχη­μα­τί­ζουν μέχρις στιγ­μής οι Γερ­μα­νοί του­ρί­στες, με την Πολω­νία να ακο­λου­θεί, ενώ αύξη­ση παρα­τη­ρεί­ται και από τη Μ. Βρε­τα­νία, τη Γαλ­λία, την Ιτα­λία και την Αυστρία. Αφί­ξεις γίνο­νται και από την Τσε­χία, το Βέλ­γιο την Ολλαν­δία, την Ισπα­νία, την Ελβε­τία και το Ισρα­ήλ, καθώς και από τις Σλο­βα­κία, Ουγ­γα­ρία, Ρου­μα­νία, Σερ­βία, Κύπρο, Λιθουα­νία, Λου­ξεμ­βούρ­γο, Ρωσία, Βουλ­γα­ρία, Λετο­νία, Σλο­βε­νία αλλά και Ουκρα­νία. Επί­σης εβδο­μα­διαί­ως πραγ­μα­το­ποιεί­ται  μία πτή­ση από Ρωσία.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κέρ­κυ­ρα σήμερα 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.