- Διαφήμιση -

Δολίνες — Οι παράξενοι κρατήρες στην Ελλάδα

Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο

Πρό­κει­ται για ιδιαί­τε­ρους κρα­τή­ρες που είναι εκεί χιλιά­δες χρό­νια. Δεν είναι απο­τέ­λε­σμα κάποιου ηφαι­στεί­ου αλλά ούτε κάποιας πρό­σκρου­σης μετε­ω­ρι­τών στη γη. Θεω­ρεί­ται ότι σχη­μα­τί­στη­καν από τη καθί­ζη­ση του εδά­φους λόγω των υπό­γειων υδά­των του βουνού.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.