- Διαφήμιση -

Η πρώτη μετά από καιρό συναυλία

Στην ταράτσα του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας

Το Σάβ­βα­το 17 Ιου­λί­ου η ξεχω­ρι­στή αυτή μου­σι­κή βρα­διά που θέλει να ενώ­σει τους λαούς όλων των χωρών…

Πρό­κει­ται για ένα σπά­νιο θαλασ­σι­νό μου­σι­κό ταξί­δι σε όλα τα ιστο­ρι­κά λιμά­νια της Μεσο­γεί­ου, ένα συμ­βο­λι­κό μου­σι­κό περί­πλου που θέλει να ενώ­σει τους λαούς όλων των χωρών, τα παρά­λια των οποί­ων βρέ­χο­νται από τα νερά της Μεσο­γεί­ου, να θυμί­σει κοι­νές ρίζες και κατα­γω­γές, κοι­νούς στό­χους και επι­διώ­ξεις, να εμπνεύ­σει ελπί­δα, αλλη­λεγ­γύη και αισιο­δο­ξία για το μέλλον.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Υδρα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.