- Διαφήμιση -

«Καλύτερος Προορισμός» η Σκύρος

Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης απένειμε το βραβείο Premium Tourism Awards

Τα κρυ­στάλ­λι­να νερά, οι κατα­πρά­σι­νοι λόφοι, η γρα­φι­κή Χώρα και οι φιλό­ξε­νοι άνθρωποι…

H Σκύ­ρος βρί­σκε­ται σχε­δόν στο κέντρο του Αιγαί­ου πελά­γους και τοπο­θε­τεί­ται στο νησιω­τι­κό συγκρό­τη­μα των Σπο­ρά­δων, αν και η από­στα­ση από αυτές είναι μεγα­λύ­τε­ρη σε σύγκρι­ση με την από­στα­ση του νησιού από την Εύβοια, από την οποία απέ­χει περί­που 35 χλμ. ανα­το­λι­κά (22 ναυ­τι­κά μίλια). Η έκτα­σή του εκτι­μά­ται περί­που στα 210 τετρ. χλμ., ενώ ο πλη­θυ­σμός του είναι περί­που 3.500 κάτοικοι.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εύβοια σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.