- Διαφήμιση -

Η διπλή σύνδεση της Λευκάδας με την Αμβρακία Οδό

Το πρώτο μεγάλο οδικό έργο της νέας δεκαετίας

Το έργο θα εκτε­λε­στεί στην Π.Ε. Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας και αφο­ρά στην οδι­κή σύν­δε­ση της Λευ­κά­δας με τον οδι­κό άξο­να Άκτιο – Δυτι­κός Άξονας…

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι μέχρι τον Αύγου­στο θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί τα χωμα­τουρ­γι­κά έργα και από το φθι­νό­πω­ρο θα αρχί­σουν οι εργα­σί­ες στο τμή­μα από Άγιο Νικό­λαο προς Λευ­κά­δα. Αν δεν παρου­σια­στούν μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις, ο νέος δρό­μος θα είναι έτοι­μος περί­που στο καλο­καί­ρι του 2023.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.