- Διαφήμιση -

Θηλιά: Το άγνωστο νησάκι της Λευκάδας με το περίεργο όνομα

Η ακτο­γραμ­μή της Ελλά­δας είναι τόσο μεγά­λη και τα νησιά της τόσα πολ­λά, ώστε σίγου­ρα πάντα υπάρ­χει κάποιο που μπο­ρεί να ακού­με για πρώ­τη φορά. Όπως για παρά­δειγ­μα μια νησί­δα στο Ιόνιο που ξεχω­ρί­ζει για την ομορ­φιά αλλά και για το όνο­μά της. Ο λόγος για την Θηλιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.