- Διαφήμιση -

Φροντιστής ακαδημίας ποδοσφαίρου στο Βόλο κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Την Πέμ­πτη Κλή­θη­κε από τον ανα­κρι­τή για κατά­θε­ση ενώ ήδη στη δικο­γρα­φία  έχουν συμπε­ρι­λη­φθεί η κατά­θε­ση 7 ανη­λί­κων και των γονέ­ων τους. Ο φερό­με­νος ως δρά­στης φέρε­ται να έστελ­νε γυμνές φωτο­γρα­φί­ες του, μαζί με προ­σκλή­σεις ερω­τι­κού περιε­χο­μέ­νου, σε επτά ανή­λι­κους ποδο­σφαι­ρι­στές συγκε­κρι­μέ­νης ομά­δας. Η υπό­θε­ση ήρθε στο φως όταν πατέ­ρας 14χρονου προ­χώ­ρη­σε σε καταγ­γε­λία προς τις αρχές και κάθε αρμό­διο όταν αντε­λή­φθην τις γυμνές φωτο­γρα­φί­ες που απο­στέλ­λο­νταν στο κινη­τό τηλέ­φω­νο του γιού του.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόλος — Πήλιο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.