- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ηλεκτρονική πληρωμή τελών για μεταβίβαση οχήματος

Τη δυνα­τό­τη­τα έκδο­σης κωδι­κών πλη­ρω­μής RF/QR, με τους οποί­ους μπο­ρούν να ολο­κλη­ρώ­σουν την πλη­ρω­μή των τελών (αδεί­ας και μετα­βί­βα­σης) μέσω web/mobile banking, έχουν από 15/1/2024 οι πολί­τες και στην Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Μακεδονίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.