- Διαφήμιση -

Αχαΐα- 400 κλήσεις στην Πυροσβεστική μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Συνο­λι­κά 400 κλή­σεις έλα­βε την Πέμ­πτη το Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος λόγω εκδή­λω­σης ισχυ­ρών βρο­χο­πτώ­σε­ων στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Αχαΐας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.