- Διαφήμιση -

ΕΛΑΣ: Προσοχή σε mail-απάτη με την «υπογραφή» του Αρχηγού της Αστυνομίας

«Συνε­χί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες των επι­τή­δειων να εξα­πα­τή­σουν ανυ­πο­ψί­α­στους πολί­τες με απα­τη­λό μήνυ­μα. Παρα­κα­λού­νται οι πολί­τες να δια­γρά­φουν το συγκε­κρι­μέ­νο μήνυ­μα, καθώς & να μην ανοί­γουν τα συνημ­μέ­να αρχεία για απο­φυ­γή προ­σβο­λής από κακό­βου­λο λογισμικό»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.