- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Αγρινίου

Προθεσμία από 18 Ιουνίου έως και 22 Ιουνίου 2021

Ο Δήμος Αγρι­νί­ου ανα­κοι­νώ­νει την πρό­σλη­ψη με σύμ­βα­ση ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου δίμη­νης διάρκειας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.