- Διαφήμιση -

Ελατού: Ένα ήσυχο χωριό πνιγμένο στα έλατα για καστανομαζέματα και όχι μόνο

Χτι­σμέ­νο αμφι­θε­α­τρι­κά στους πρό­πο­δες του βου­νού Κερα­σο­βού­νι ή αλλιώς Ομά­λια, στα Βαρ­δού­σια Όρη, βρί­σκε­ται ένα από τα πιο όμορ­φα και συνά­μα γρα­φι­κά χωριά της Ορει­νής Ναυπακτίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.