- Διαφήμιση -

Πέτρινο γεφύρι της Βίνιανης: Ένας επίγειος παράδεισος στα νερά του Ταυρωπού

Βρί­σκε­ται ανά­με­σα στα χωριά Βίνια­νη, Νέα Βίνια­νη και Στέ­νω­μα, και κατά το παρελ­θόν απο­τε­λού­σε το μονα­δι­κό σημείο επι­κοι­νω­νί­ας του Καρ­πε­νη­σί­ου με τα χωριά των Αγρά­φων. Ο λόγος για το επι­βλη­τι­κό πέτρι­νο γεφύ­ρι της Βίνιανης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.