- Διαφήμιση -

Ταξίδι στην Ανδρίτσαινα με τη μοναδική αρχιτεκτονική

Αμφιθεατρικά χτισμένη, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη

Αμφι­θε­α­τρι­κά χτι­σμέ­νη, εντυ­πω­σιά­ζει τον επι­σκέ­πτη τόσο με την προ­σεγ­μέ­νη αρχι­τε­κτο­νι­κή της όσο και με το πλού­σιο φυσι­κό περι­βάλ­λον ολό­γυ­ρά της. Όταν πας για πρώ­τη φορά, νομί­ζεις ότι το τοπίο ξεπή­δη­σε από πίνα­κα ζωγραφικής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.