- Διαφήμιση -

Ζαχάρω — Μια όμορφη μικρή πόλη του νομού Ηλείας

Χτισμένη σε μία εύφορη περιοχή, εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, και με μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον

Η Ζαχά­ρω είναι μία ζωντα­νή πόλη. Απο­τε­λεί το οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό κέντρο της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, και ένα από τα ωραιό­τε­ρα παρα­θε­ρι­στι­κά κέντρα των δυτι­κών ακτών της Πελο­πον­νή­σου. Το γεγο­νός ότι βρί­σκε­ται επά­νω στον οδι­κό άξο­να Πατρών – Πύρ­γου – Καλα­μά­τας και το ότι δια­θέ­τει τακτι­κές σιδη­ρο­δρο­μι­κές συν­δέ­σεις, την καθι­στά εύκο­λα προσβάσιμη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.