- Διαφήμιση -

Στεμνίτσα Αρκαδίας

Επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα και πέτρινα καλντερίμια σε κάνουν να αγαπήσεις το μέρος με την πρώτη ματιά

Σκαρ­φα­λω­μέ­νη στο Μαί­να­λο, η Στε­μνί­τσα απο­τε­λεί ένα από τα πιο όμορ­φα αλλά και του­ρι­στι­κά χωριά, χωρίς όμως να χάνει κάτι από τον ιδιαί­τε­ρο χαρα­κτή­ρα της, στην ορει­νή Αρκα­δία.

Χτι­σμέ­νη σε υψό­με­τρο 1.100 μέτρων, κατά τη διάρ­κεια της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης είχε γίνει η αγα­πη­μέ­νη κρυ­ψώ­να και το βασι­κό κέντρο εξορ­μή­σε­ων του μεγά­λου Θεό­δω­ρου Κολο­κο­τρώ­νη. Το σημε­ρι­νό της όνο­μα είναι σλα­βι­κής προ­έ­λευ­σης, σημαί­νει «τόπος σκιε­ρός και δασώ­δης» και οφεί­λε­ται στην ορει­νή και ιδιαί­τε­ρη φύση του αρκα­δι­κού τοπίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.