- Διαφήμιση -

Λευκάδα: Η ιστορία του σαλαμιού

Η ιστορία του σαλαμιού αρχίζει την δεκαετία του 40, την τέχνη του αλλαντοποιού την μετέδωσαν οι ιταλοί στην Λευκάδα.

Στο εργα­στή­ριο αλλα­ντο­ποι­ί­ας του Κομε­μντι­νού  που ήταν δίπλα από την εκκλη­σία του Αγί­ου Νικο­λά­ου, στο στε­νό του παγο­ποιεί­ου, πολ­λοί ήταν οι νέοι που εργά­ζο­νταν  για το μερο­κά­μα­το στα σαλά­μια. Δίπλα του μεγά­λω­σαν πολ­λά παι­διά, που αργό­τε­ρα έγι­ναν μάστο­ρες στην τέχνη του λευ­κα­δί­τι­κου σαλα­μιού.  Με τα χρό­νια άλλοι από αυτούς  έφτια­ξαν  δικές τους μεγά­λες αλλα­ντο­ποι­ί­ες,  που άνθη­σαν στην δεκα­ε­τία του 60, πολ­λές από αυτές έκλει­σαν για λόγους που θα δού­με παρα­κά­τω  και μερι­κές συνε­χί­ζουν μέχρι και σήμε­ρα,  να το  παρά­γουν  και άλλοι  έμει­ναν μέχρι και σήμε­ρα ως απλοί Μάστορες.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.