- Διαφήμιση -

Ανεμογεννήτριες κοντά σε Χλόη και Περιφερειακό

Το Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα 30/08

Οι ανε­μο­γεν­νή­τριες, οι οποί­ες βρί­σκο­νται πολύ κοντά στον οικι­σμό της Χλό­ης του Δήμου Αρρια­νών της ΠΕ Ροδό­πης τελι­κά «πέρα­σαν» από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο μετά από ανα­βο­λές που είχε πάρει το θέμα. Μάλι­στα προ­ω­θή­θη­κε στους περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους και η από­φα­ση της τοπι­κής κοι­νό­τη­τας Κέχρου που συναι­νεί, όπως είπε ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Αγρο­τι­κής Οικο­νο­μί­ας Γιώρ­γος Ζιμπί­δης «και στην ουσία αυτήν την από­φα­ση περι­μέ­να­με» για αυτό και οι ανα­βο­λές που προηγήθηκαν.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και Θρά­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.