- Διαφήμιση -

Καταρράχτες Ορλιάς — Μαγικοί καταρράκτες στο βουνό των Θεών

Ένα ποτάμι που εξαφανίζεται από ντροπή και εμφανίζεται ξανά, αυτή τη φορά σχηματίζοντας παραμυθένιους καταρράκτες

Ενα παρα­μύ­θι που ξεκι­νά αιώ­νες πριν από το ποτά­μι Ελι­κώ­νας ή Βαφύ­ρας ή Ουρ­λιάς (ονο­μά­στη­κε έτσι απ’ το θόρυ­βο, τα βου­η­τά του νερού). Σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση, είναι αρχαί­ος ποτα­μός της Πιε­ρί­ας ο οποί­ος χάθη­κε από τη …ντρο­πή του αρνού­με­νος να εξα­γνί­σει τις Μαι­νά­δες ‑μαι­νό­με­νες γυναί­κες του Δία- οι οποί­ες θέλη­σαν να ξεπλύ­νουν τα χέρια τους από το αίμα τους του Ορφέα, που είχαν σκο­τώ­σει νωρί­τε­ρα στο Δίον.

Ο ποτα­μός όμως χάθη­κε από το έδα­φος και ξανα­βγή­κε στην επι­φά­νεια λίγο έξω από το Δίον, όπου σχη­μα­τί­ζει και τους καταρ­ρά­κτες. Λέμε τους, για­τί είναι αρκε­τοί, αλλά προ­σβά­σι­μοι είναι μόνο δύο.

Το σημείο βρί­σκε­ται στον ανα­το­λι­κό Όλυ­μπο, δυτι­κά του Δίον. Τους καταρ­ρά­κτες γνω­ρί­ζουν πολύ καλά, του­ρί­στες και περι­πα­τη­τές, αλλά παρα­μέ­νει άγνω­στο για πάρα πολ­λούς Έλληνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.