- Διαφήμιση -

Η λίμνη Μουτσάλια

Ένα σύμπλεγμα δύο μικρών αλπικών λιμνών στη σκιά του Γράμμου

Η λίμνη Μου­τσά­λια, ή όπως ανα­φέ­ρο­νται πιο συχνά λίμνες Αρέ­νων, βρί­σκο­νται σε ένα κατά­φυ­το δάσος οξυάς στη ρίζα της κορ­φής του Γράμ­μου. Βρί­σκο­νται στο νομό Καστο­ριάς κοντά στα σύνο­ρα με το νομό Ιωαν­νί­νων σε υψό­με­τρο 1.730 μέτρων. Πρό­κει­ται για δύο λίμνες που επι­κοι­νω­νούν μετα­ξύ τους με ένα ρυά­κι μήκους 60 μέτρων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.