- Διαφήμιση -

Εκδρομή στο Γαλαξίδι

Μια έξυπνη πρόταση δίπλα στην Αθήνα

Είναι ο προ­ο­ρι­σμός που μοιά­ζει με νησί αλλά δεν χρειά­ζε­ται πλοίο και επι­πλέ­ον οι ώρες κυλούν ευχά­ρι­στα και δε θα κατα­λά­βεις πότε ήρθε η ώρα για να επι­στρέ­ψεις. Χρειά­ζο­νται περί­που 2 με 2,5 ώρες για να βρε­θείς από κοντά στην αρχαία Οιάν­θη (δηλα­δή το σημε­ρι­νό Γαλαξίδι).

Αυτή την πόλη της Φωκί­δας, στο  αρι­στε­ρό τμή­μα του κόλ­που της Ιτέ­ας που απο­τε­λεί ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για εκδρο­μή και χαλά­ρω­ση. Κάπο­τε απο­τε­λού­σε το πιο ξακου­στό εμπο­ρι­κό λιμά­νι της περιο­χής, ενώ σήμε­ρα είναι ένας προ­ο­ρι­σμός δημο­φι­λής για τα σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα του καλοκαιριού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.