- Διαφήμιση -

Λιμνίτσα — Η παραλία της Ελλάδας με τα καταγάλανα νερά

Στην Ελαφόνησο, βρίσκεται μια άσημη παραλία που είναι εξίσου όμορφη, αν όχι πιο όμορφη.

Πρό­κει­ται για ένα τοπίο απα­ρά­μιλ­λης ομορ­φιάς με κέδρους, αμμό­λο­φους και κατα­γά­λα­να βαθιά νερά.

Το χει­μώ­να, λιμνά­ζο­ντα νερά από την πλημ­μυ­ρί­δα και τη βρο­χή συγκε­ντρώ­νο­νται στο εσω­τε­ρι­κό της παρα­λί­ας δημιουρ­γώ­ντας μια μικρή λίμνη, την οποία οι ντό­πιοι ονο­μά­ζουν “Λιμνί­τσα”. Στην παρα­λία της Πανα­γί­ας μπο­ρεί κανείς να απο­λαύ­σει ένα μαγευ­τι­κό ηλιο­βα­σί­λε­μα, καθώς ο ήλιος δύει ανά­με­σα στα νησάκια.

 

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ελα­φό­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.