- Διαφήμιση -

Καλλονή Γρεβενών

Ο παραδοσιακός οικισμός στα Γρεβενά με την μοναδική ομορφιά

Αγγί­ζει τα 1.000 μέτρα υψό­με­τρο και βρί­σκε­ται μέσα σε ένα κατα­πρά­σι­νο και πανέ­μορ­φο τοπίο. Αυτό που το κάνει ξεχω­ρι­στό είναι η αρχι­τε­κτο­νι­κή του. Η πέτρα και τα κτή­ρια που είναι απο­τέ­λε­σμα των έμπει­ρων μαστό­ρων της περιο­χής εξη­γούν για­τί αυτός ο παρα­δο­σια­κός οικι­σμός στα Γρε­βε­νά ονο­μά­ζε­ται Καλ­λο­νή. Σπί­τια παρα­δο­σια­κά χτι­σμέ­να με πέτρα και πλα­κό­στρω­τοι δρό­μοι δημιουρ­γούν ένα μονα­δι­κό σκη­νι­κό σαν από ταινία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.