- Διαφήμιση -

Αίνος Κεφαλονιάς

Ο μοναδικός δρυμός που σε αφήνει άφωνο

Ο Εθνι­κός Δρυ­μός του Αίνου στην Κεφα­λο­νιά έχει συνο­λι­κή έκτα­ση περί­που 30.000 στρέμ­μα­τα. Από αυτά το ιδιαι­τέ­ρως ενδια­φέ­ρον είναι ότι κατά τα 2/3 του καλύ­πτε­ται από το μονα­δι­κό στον κόσμο είδος ελά­του το οποίο λέγε­ται ενδη­μι­κή Κεφαλ­λη­νια­κή Ελά­τη. Σε αυτό τον παρά­δει­σο της φύσης, λοι­πόν, βρί­σκε­ται και αυτό το σπά­νιο είδος χλω­ρί­δας. Και η πανί­δα, όμως, του Αίνου είναι πολύ ξεχω­ρι­στή. Κι αυτό για­τί μέσα σε αυτό τον Εθνι­κό Δρυ­μό έχουν βρει κατα­φύ­γιο πολ­λά είδη πανί­δας. Όπως για παρά­δειγ­μα ημιά­γρια άλο­γα και αλεπούδες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.