- Διαφήμιση -

Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, Λαογραφίας και Ιστορίας

Ένα ταξίδι στην ιστορία του τόπου

Στο νομό Φλώ­ρι­νας, στο Νυμ­φαίο, βρί­σκε­ται το Μου­σείο Αργυ­ρο­χρυ­σο­χο­ΐ­ας, Λαο­γρα­φί­ας και Ιστο­ρί­ας Νυμφαίου.

Το Μου­σείο Αργυ­ρο­χρυ­σο­χο­ΐ­ας, Λαο­γρα­φί­ας και Ιστο­ρί­ας Νυμ­φαί­ου εγκαι­νιά­στη­κε το 2000 και είναι γνω­στό και ως Σπί­τι Χρυ­σι­κών. Το μου­σείο στε­γά­ζε­ται σε τριώ­ρο­φο πέτρι­νο κτί­ριο που απο­τε­λεί πιστό αντί­γρα­φο παλιού αρχοντικού.

Το ονο­μα­ζό­με­νο και Σπί­τι Χρυ­σι­κών Νέβε­σκας (από την παλαιά ονο­μα­σία του χωριού), τριώ­ρο­φο και πέτρι­νοολο­κλη­ρώ­θη­κε μέσα σε ένα πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα για να εγκαι­νια­στεί το Σεπτέμ­βριο του 2000 από τον πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.