- Διαφήμιση -

Λίμνη Γκιστόβα Γράμμου

Γνωρίστε την εκπληκτικής ομορφιάς μεγαλύτερη αλπική λίμνη πάνω στη ψηλότερη κορυφή του Γράμμου

Στον Γράμ­μο, το τέταρ­το ψηλό­τε­ρο βου­νό της Ελλά­δας, μετά τον Όλυ­μπο, τον Σμό­λι­κα και τον Βόρα, στην κορυ­φο­γραμ­μή, ακρι­βώς πάνω στα σύνο­ρα με την Αλβα­νία, και σε υψό­με­τρο 2.350 μέτρων, βρί­σκε­ται η μεγα­λύ­τε­ρη σε έκτα­ση αλπι­κή λίμνη στην Ελλά­δα, η εκπλη­κτι­κή δρα­κο­λί­μνη Γκι­στό­βα

 

Περι­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.