- Διαφήμιση -

Σέρβια Κοζάνης — Από τις πιο όμορφες περιοχές της βόρειας Ελλάδας

Ένα ιστορικό και πολύπαθο μέρος

Κάτω από τα Πιέ­ρια όρη και δίπλα στον Αλιάκ­μο­να είναι μια από τις πιο όμορ­φες περιο­χές της βόρειας Ελλά­δας, τα Σέρ­βια. Μια πόλη με πλού­σια ιστο­ρία, με σημα­ντι­κά μνη­μεία και φυσι­κά ένα μονα­δι­κό φυσι­κό τοπίο.

Είναι αγα­πη­μέ­νος προ­ο­ρι­σμός όσων αγα­πούν τους περι­πά­τους, αφού μπο­ρείς να ανα­κα­λύ­ψεις τις φυσι­κές ομορ­φιές μέσα από τα νέα και τα παλιό­τε­ρα λιθό­στρω­τα περι­πα­τη­τι­κά μονοπάτια.

Έχει ενδια­φέ­ρον: Όσον αφο­ρά στις φυσι­κές ομορ­φιές της περιο­χής, αξί­ζει να δεί­τε το Φαράγ­γι των Σερ­βί­ων και της «Κατε­ρί­νας», το πλα­τα­νό­δα­σος των Ανα­βρυ­κών και την τεχνη­τή λίμνη του Πολυφύτου.

Όσον αφο­ρά στα μνη­μεία, σημα­ντι­κό­τε­ρα είναι το Βυζα­ντι­νό Κάστρο και το κάστρο των Λευ­κά­ρων. Στην περιο­χή έχει πολ­λές βυζα­ντι­νές και μετα­βυ­ζα­ντι­νές εκκλη­σί­ες, με την κατε­στραμ­μέ­νη Μεγά­λη Βασι­λι­κή του 11ου αιώ­να να ξεχω­ρί­ζει ως πιο σημαντική.

Στα Σέρ­βια υπάρ­χει και Λαο­γρα­φι­κό Μουσείο.

Τι να δοκι­μά­σου­με: Στην περιο­χή των Σερ­βί­ων θα βρεί­τε γαλα­κτο­κο­μι­κά προ­ϊ­ό­ντα, κρα­σιά, ενώ μικροί σύλ­λο­γοι φτιά­χνουν γλυ­κά του κου­τα­λιού και μαρ­με­λά­δες από φρέ­σκα φρού­τα που υπάρ­χουν άφθο­να στην περιοχή.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.