- Διαφήμιση -

Ψαρά — Η μικροσκοπική νησιωτική πολιτεία

Ο παράδεισος για τους λάτρεις των ήρεμων διακοπών και της αυθεντικής φιλοξενίας

Το μικρό νησά­κι των Ψαρών βρί­σκε­ται στο Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο, απέ­να­ντι από τη Χίο. Φημί­ζε­ται για την πλού­σια ιστο­ρία του και είναι ιδα­νι­κός προ­ο­ρι­σμός για εκδρο­μές και χαλα­ρές διακοπές.

Πρω­τεύ­ου­σα του νησιού είναι ο ομώ­νυ­μος οικι­σμός, που βρί­σκε­ται στα νότια των Ψαρών και είναι χτι­σμέ­νος αμφι­θε­α­τρι­κά γύρω από το κεντρι­κό λιμά­νι. Κέντρο της Χώρας είναι η πλα­τεία με το «Ηρώ­ον», ενώ ανά­με­σα στα χαμη­λά λευ­κά σπί­τια βρί­σκε­ται και η οικία του Κων­στα­ντί­νου Κανά­ρη. Κοντά στη Χώρα, στη χερ­σό­νη­σο του Παλαιο­κά­στρου, μπο­ρείς να δεις το Μνη­μείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην περί­φη­μη Μαύ­ρη Ράχη.

Παραλίες στα Ψαρά

Παρά το μικρό μέγε­θός τους, τα Ψαρά δια­θέ­τουν πάνω από 40 παρα­λί­ες με άμμο ή βότσα­λο και υπέ­ρο­χα κρυ­στάλ­λι­να νερά! Οι πιο γνω­στές βρί­σκο­νται στο δυτι­κό τμή­μα του νησιού, ενώ στο ανα­το­λι­κό οι ακτές είναι πιο άγριες και απο­μο­νω­μέ­νες. Το Ferryhopper προ­τεί­νει τις εξής παρα­λί­ες στα Ψαρά:

  • Κατσού­νι: Από τις πιο γνω­στές και αγα­πη­μέ­νες παρα­λί­ες των Ψαρών. Έχει ρηχά νερά και χρυ­σή άμμο και προ­τι­μά­ται από οικογένειες.
  • Λάκ­κα: Μεγά­λη παρα­λία κοντά στη Χώρα, ιδα­νι­κή για δρο­σε­ρές βου­τιές. Η πρό­σβα­ση γίνε­ται εύκο­λα με όχη­μα ή με τα πόδια.
  • Κάτω Για­λός: Ήρε­μη παρα­λία που προ­σφέ­ρε­ται για απο­μό­νω­ση. Βρί­σκε­ται στη νότια ακτή των Ψαρών, στον δρό­μο για τη Μαύ­ρη Ράχη.
  • Λαζα­ρέ­τα: Υπέ­ρο­χη παρα­λία — για πολ­λούς η καλύ­τε­ρη του νησιού — με πεντα­κά­θα­ρα γαλά­ζια νερά και ψιλή άμμο. Απέ­χει περί­που 2 χλμ. από τη Χώρα.
  • Φανά­ρι: Βρί­σκε­ται δίπλα στο εκκλη­σά­κι του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου και είναι η νοτιό­τε­ρη παρα­λία των Ψαρών. Το τοπίο είναι πανέ­μορ­φο, με γαλά­ζια νερά, ψιλό βότσα­λο και εντυ­πω­σια­κά μαύ­ρα βρά­χια. Η πρό­σβα­ση γίνε­ται από βατό χωματόδρομο.
  • Αρχο­ντί­κι: Όμορ­φη παρα­λία στη δυτι­κή ακτή του νησιού. Έχει βότσα­λα και ψιλή άμμο και είναι εύκο­λα προ­σβά­σι­μη οδι­κώς ή με τα πόδια.
  • Φτε­λιό: Δίπλα στο Αρχο­ντί­κι βρί­σκε­ται η βοτσα­λω­τή παρα­λία Φτε­λιό. Τα βαθιά κρυ­στάλ­λι­να νερά είναι ιδα­νι­κά για βου­τιές και ο εντυ­πω­σια­κός βυθός ό,τι πρέ­πει για εξε­ρεύ­νη­ση με τη μάσκα.
  • Λήμνος: Βρί­σκε­ται κοντά στη Χώρα και είναι μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες παρα­λί­ες του νησιού. Έχει άμμο και βότσα­λα και προ­σεγ­γί­ζε­ται εύκο­λα οδικώς.
  • Σπι­τά­λια: Γρή­γο­ρη και καλή επι­λο­γή για βου­τιές, καθώς απέ­χει λιγό­τε­ρο από 1 χλμ. από τα Ψαρά. Μετά το μπά­νιο, προ­τεί­νου­με να δοκι­μά­σεις τοπι­κές σπε­σια­λι­τέ στην ομώ­νυ­μη ταβέρνα.
  • Ψαρά: Η παρα­λία της Χώρας προ­σφέ­ρε­ται για να απο­λαύ­σεις τον ήλιο πάνω στη χρυ­σή αμμου­διά. Αν και βρί­σκε­ται κοντά στο λιμά­νι, τα νερά της είναι πεντακάθαρα.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.