- Διαφήμιση -

Ικαρία — Το νησί της μακροζωίας

Τρεχούμενα νερά, άγρια βλάστηση, δάση που εναλλάσσονται με ονειρεμένες παραλίες, πολιτισμός του διαφορετικού.

«Ανυ­πά­κουος» βρά­χος στο Βόρειο Αιγαίο, όπως και ο νέος στον οποίο χρω­στά το όνο­μά του. Ο μυθι­κός Ίκα­ρος, ο γιος του Δαί­δα­λου, αγνό­η­σε την προει­δο­ποί­η­ση του πατέ­ρα του και ο ήλιος έλιω­σε το κερί που στέ­ριω­νε τα φτε­ρά του. Ο νέος έγι­νε όνο­μα νησιού και υπό­μνη­ση του ανθρώ­πι­νου ορίου.

Η Ικα­ρία είναι ένας μαγι­κός τόπος – ένα νησί που θα λατρέ­ψε­τε! Είτε φτά­νε­τε στην Ικα­ρία από το λιμά­νι του Εύδη­λου είτε από τον Αγ.Κήρυκο (το κεντρι­κό λιμά­νι του νησιού) ή ακό­μα και αερο­πο­ρι­κώς, αμέ­σως θα νιώ­σε­τε την αύρα του νησιού. Μια ηρε­μία, γαλή­νη και το άχτιστο,άγριο τοπίο που θα σας συναρ­πά­σουν με την μια!

Είναι  ένα αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νο νησί, με πολύ άγρια ομορ­φιά και μεγά­λα αχα­νές και άχτι­στα κομ­μά­τια. Έχει μεγά­λη έκτα­ση (255 τ.χλμ) ενώ ο μόνι­μος πλη­θυ­σμός της είναι 9.000 κάτοι­κοι περί­που. Φημί­ζε­ται για την ηρε­μία και την μακρο­ζω­ία των κατοί­κων της ενώ κατά και­ρούς έχουν γίνει δεκά­δες αφιε­ρώ­μα­τα στον τρό­πο ζωής των Ικα­ριω­τών και κατά πόσο αυτός επη­ρε­ά­ζει την μακρο­ζω­ία τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.