- Διαφήμιση -

Καστός: To μυστικό νησί-ησυχαστήριο του Ιονίου

Αν έχε­τε βαρε­θεί τις ορδές κόσμου στα νησιά και τα παρά­λια της ηπει­ρω­τι­κής Ελλά­δας κάθε καλο­καί­ρι, ανα­πο­λεί­τε τις κάπως πιο ανέ­με­λες και πιο ήσυ­χες δια­κο­πές που θυμί­ζουν λίγο τη δεκα­ε­τία του ‘80 και δεν θέλε­τε και πολ­λές ανέ­σεις, υπάρ­χει ένα νησά­κι στο Ιόνιο που είναι ιδα­νι­κό ακρι­βώς για αυτό. Το ήρε­μο, το ήσυ­χο, το δεν θέλω και πολ­λά πολ­λά, μόνο ήλιο και θάλασ­σα, ο Καστός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.