- Διαφήμιση -

Έρχεται ο θεσμός του «μέντορα» στο Δημόσιο — Τι προβλέπει

Ο θεσμός του μέντο­ρα θα εισα­χθεί το επό­με­νο διά­στη­μα για πρώ­τη φορά στον δημό­σιο τομέα, όπου μεγά­λα σε ηλι­κία στε­λέ­χη του Δημο­σί­ου θα καθο­δη­γούν, νέους υπαλ­λή­λους στη δια­δι­κα­σία ενσω­μά­τω­σής τους στην υπη­ρε­σία και στην ανά­πτυ­ξη των δεξιο­τή­των τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.